Privacyverklaring

Dit is de privacyverklaring van Ipse de Bruggen. Wij leveren bijzondere zorg aan mensen met een handicap. We helpen onze cliënten iedere dag om zo zelfstandig mogelijk te leven. Met wonen, werken, leren en ontspannen. Om de juiste zorg en ondersteuning te bieden, verwerken we persoonsgegevens. Dit kunnen persoonsgegevens zijn van onze cliënten maar ook over familie en vrienden van cliënten, eventuele mentors of curators en van professionals die betrokken zijn bij het verlenen van de zorg.

We gaan zorgvuldig om met jouw privacy. We zullen nooit meer persoonsgegevens verzamelen dan noodzakelijk. Ook bewaren we ze niet langer dan nodig. In deze privacyverklaring leggen we uit hoe we met jouw persoonsgegevens omgaan. Daarnaast geven we in deze privacyverklaring informatie over de rechten die je hebt. Vraag iemand in je omgeving om met jou mee te lezen wanneer je iets in deze privacyverklaring niet begrijpt.

Contactgegevens

Stichting Ipse de Bruggen geldt als de verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Onze contactgegevens zijn:

Louis Braillelaan 42
2719 EK Zoetermeer

Postbus 7027
2701 AA Zoetermeer

Telefoon: (0800) 99 88 777
E-mail: info@ipsedebruggen.nl

Wat zijn persoonsgegevens?

Persoonsgegevens zijn gegevens als je naam, geboortedatum, woonadres en bankrekeningnummer. Daarnaast staat in de wet dat sommige persoonsgegevens ‘bijzonder’ zijn. Met deze gegevens moeten we extra voorzichtig omgaan. Dit zijn bijvoorbeeld gegevens over je gezondheid zoals de medicijnen die je inneemt.

Welke persoonsgegevens verzamelen we en voor welk doel doen we dit?

We verzamelen de meeste persoonsgegevens met als doel om je de zorg en hulp te verlenen. Hiervoor sluiten we een overeenkomst met jou. Hiervoor verwerken we de volgende persoonsgegevens:

Algemene gegevens zoals je voor- en achternaam, voorletters, geslacht, woonadres, geboortedatum en BSN-nummer, bankrekeningnummer (als dit nodig is);

Informatie over jouw omgeving zoals je familie, vrienden en mentor of curator (als je die hebt);

Verzekeringsgegevens en uitkeringsgegevens (als je dit hebt);

Gegevens over de zorg die je krijgt zoals welke handicap je hebt, welke zorg je ontvangt, welke medicijnen je gebruikt en welke zorgverleners en begeleiders zorg verlenen aan jou;

Wie jouw huisarts en andere zorgverleners zijn;

Informatie die wij verkrijgen van onze medewerkers en andere zorgverleners over je gedrag en eventuele incidenten waarbij je bent betrokken;

En overige informatie die jij aan ons geeft tijdens het verlenen van zorg zoals vragen, verzoeken of klachten.

We verwerken persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

Om de zorg en hulp te verlenen zoals we hebben afgesproken in het behandelingsplan;

Om goede zorg te verlenen en deze te verbeteren;

Om onze administratie bij te houden;

Om klachten en incidenten te onderzoeken en hierop te reageren;

Om jouw vragen en verzoeken te beantwoorden en om contact met jou te houden;

Om te laten zien dat wij ons houden aan gemaakte afspraken en regels met de overheid;

Om eigen financiële controles uit te voeren;

Om onze rechten uit te oefenen of te verdedigen, bijvoorbeeld bij een klachtencommissie;

Om uitvoering te geven aan wetten en regels.

Hoe lang bewaren we jouw persoonsgegevens?

We bewaren jouw gegevens niet langer dan nodig is. Als je geen cliënt meer bent van ons en dus ook geen zorg en hulp meer krijgt, zijn we wel verplicht om jouw gegevens nog 15 jaar te bewaren.

Wie heeft toegang tot jouw persoonsgegevens?

We zijn verplicht om een dossier van jou bij te houden. Alleen de medewerkers en andere personen die echt toegang tot jouw persoonsgegevens nodig hebben, zullen dit krijgen.

Daarnaast kunnen we persoonsgegevens delen met andere partijen waaronder zorgverleners als je huisarts. Ook maken we gebruik van elektronische systemen die andere partijen aan ons leveren. Zij kunnen daardoor toegang krijgen tot jouw persoonsgegevens. Als we informatie delen met een ander, maken we hierover duidelijke afspraken. We sluiten hiervoor een overeenkomst. Hierin staat waarom zij toegang krijgen tot de persoonsgegevens en dat zij deze gegevens goed moeten beschermen.

In sommige gevallen moeten we persoonsgegevens delen als hierom wordt gevraagd. Bijvoorbeeld met het zorgkantoor, de zorgverzekeraar, gemeenten of de inspectie voor de gezondheidszorg en jeugd. In bijzondere gevallen kunnen gegevens ook gedeeld worden met een rechter, bijvoorbeeld als de politie of justitie een onderzoek start.

Zijn jouw persoonsgegevens veilig?

We nemen alle noodzakelijke beveiligingsmaatregelen, zowel technisch als door het geven van instructies aan onze medewerkers, om uw persoonsgegevens te beschermen tegen verlies of onrechtmatig gebruik.

Jouw rechten

Je kunt ons vragen welke persoonsgegevens we van jou hebben. Je mag ook om een kopie vragen van jouw dossier. In sommige gevallen kunnen we jouw vraag om het dossier in te zien, beperken of weigeren. Bijvoorbeeld om de privacy van een ander te beschermen.

Als je wilt zien welke persoonsgegevens we van je hebben, neem dan contact met ons op via de contactgegevens zoals hierboven aangegeven in deze privacyverklaring. Maar natuurlijk kun je ook de eigen begeleider of de betreffende zorgmanager hiernaar vragen.

Wanneer je jouw gegevens hebt gezien kun je ons vragen om deze:

te wijzigen;

te wissen;

te beperken; of

over te laten dragen aan een andere organisatie.

Gegevens wijzigen

Je kunt ons vragen je gegevens te veranderen of te verbeteren. Bijvoorbeeld omdat deze onvolledig zijn of niet kloppen. Dit is niet bedoeld om volledige en juiste gegevens te wijzigen. Je mag wel een onjuist e-mailadres of telefoonnummer laten aanpassen maar niet een verslag van een begeleider omdat je het niet eens bent met de mening van de begeleider.

Gegevens wissen

Je kunt ons ook vragen om je gegevens te wissen. We kunnen dit weigeren als de gegevens nodig zijn om de zorg te blijven leveren of als we verplicht zijn om deze gegevens te bewaren.

Gegevens beperken

Als we jouw gegevens niet meer mogen verwerken, zijn we verplicht om deze te wissen. Je kunt ons ook vragen om deze te bewaren omdat je deze later zelf nog een keer nodig hebt. We zullen deze gegevens dan niet meer gebruiken voor onszelf maar bewaren deze voor jou.

Je kunt ons vragen om een kopie van de persoonsgegevens die je online hebt ingevuld over te laten dragen aan een andere zorgaanbieder.

Gegevens meenemen of laten overdragen

Je kunt ons vragen om een kopie van de persoonsgegevens die je online hebt ingevuld en deze over te laten dragen aan een andere organisatie. Dit geldt alleen voor de gegevens die je zelf aan ons hebt gegeven en die online zijn opgeslagen. We geven deze gegevens niet op papier maar elektronisch. Als het mogelijk is en je wilt dit graag, dan kunnen we de gegevens ook direct aan de andere organisatie doorsturen.

Bezwaar

In het geval van bijzondere persoonlijke omstandigheden, en als we jouw gegevens verwerken omdat we hier een gerechtvaardigd belang bij hebben, kun je bezwaar maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens. Dit recht heb je in ieder geval wanneer we e-mails sturen waarin we reclame maken. Wanneer je in andere gevallen je recht op bezwaar uitoefent, beoordelen we per geval of we zullen voldoen aan je verzoek.

Toestemming intrekken

Wanneer wij jouw persoonsgegevens verwerken op basis van door jou verleende toestemming, heb je het recht om deze toestemming op elk moment weer in te trekken. De gegevens die van jou zijn verzameld tot het moment dat jij jouw toestemming hebt ingetrokken, worden nog wel gebruikt. Om je toestemming in te trekken kun je contact opnemen via de contactgegevens zoals hierboven aangegeven in deze privacyverklaring.

Wil je meer weten …?

… over jouw rechten als patiënt

De Patiëntenfederatie Nederland komt op voor alle mensen die zorg nodig hebben. Neem contact op met het Nationale Zorgnummer via:

Telefoon:        0900 235 67 80 (20 cent per gesprek)
E-mail:            info@nationalezorgnummer.nl
Website:          www.nationalezorgnummer.nl en www.npcf.nl

… over de bescherming van persoonsgegevens

Heb je na het lezen van deze privacyverklaring nog vragen over hoe wij persoonsgegevens gebruiken? Onze Functionaris van Gegevensbescherming (FG) houdt toezicht op de naleving van de geldende privacy wet- en regelgeving. Bij onze FG kun je meer informatie krijgen over hoe wij omgaan met persoonsgegevens binnen Ipse de Bruggen. De FG is bereikbaar via: FunctionarisGegevensbescherming@ipsedebruggen.nl of 088 967 50 00.

… over de bescherming van medische gegevens

Op www.rijksoverheid.nl staat meer informatie over de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO). Je kunt zoeken op ‘rechten van patiënten’.

Klacht indienen bij Autoriteit Persoonsgegevens

Ben je niet tevreden over hoe wij omgaan met jouw persoonsgegevens? Bespreek dit dan eerst met jouw begeleider. Als je geen oplossing kunt vinden met je begeleider, vraag dan wie de cliëntvertrouwenspersoon is. Bij diegene kun je ook een klacht indienen. Dit kan ook nog bij de klachtenadviseur via: klachtenadviseur@ipsedebruggen.nl

Nemen zij ook jouw zorgen niet weg? Dan kun je altijd nog een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Zie de website: www.autoriteitpersoonsgegevens.nl

Wijzigingen

Ipse de Bruggen kan wijzigingen aanbrengen in deze privacyverklaring. De meest up-to-date versie is altijd te vinden op onze website.